Obchodní a reklamační podmínky

I. Vymezení pojmů

 1. "Obchodem" se pro účely těchto Obchodních a reklamačních podmínek rozumí internetový obchod na internetové adrese www.modnistrihy.cz.
 2. "Prodejcem" se rozumí provozovatel internetového obchodu: Monika Svatá, Tetín 249, Beroun 26601, IČO 45136530, mail: modnistrihy@seznam.cz.
 3. "Zbožím" se rozumí produkty nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodu.
 4. "Zákazníkem" se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního Zboží.
 5. "Spotřebitelem" se rozumí každý člověk, který s Prodejcem uzavírá konkrétní obchod prostřednictvím Obchodu.
 6. "Objednávkou" se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní Zboží v rámci elektronického objednávkového systému Obchodu.
 7. Zkratkou "OZ" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, v platném znění.

II. Nákup Zboží

 1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní Zboží, o jehož koupi má zájem. Vyplněním objednávkového formuláře v Obchodu a odesláním Objednávky projevuje Zákazník zároveň souhlas s těmito Obchodními a reklamačními podmínkami určenými pro nákup a reklamaci Zboží v Obchodu, a také souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v Objednávce (viz.čl. XI, Ochrana osobních údajů)
 2. Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka, prostřednictvím Obchodu, je považováno až doručení Objednávky Zákazníka Prodejci na koupi konkrétního Zboží.
 3. Odesláním Objednávky projevuje Zákazník zároveň souhlas s těmito Obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce.
 4. Prodejce potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky nejpozději do 5ti kalendářních dnů.
 5. Teprve potvrzení o doručení objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy se Zákazníkem, na konkrétní zboží uvedené v Objednávce.
 6. Pokud si Zákazník vybral způsob dodání Zboží jeho odesláním na konkrétní adresu, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté, co bude Zboží připraveno Prodejcem k expedici.

III. Realizace Objednávky

 1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.
 2. Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.

IV. Další informace pro Zákazníka

 1. Identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl.I., odst 2. těchto Obchodních a reklamačních podmínek.
 2. Název, hlavní charakteristika zboží a jeho cena, je vždy uvedena ve specifikaci Zboží, v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník učiní objednávku, dává najevo, že se s popisem i cenou daného Zboží seznámil.
 3. Cena Zboží je v Obchodě uvedena bez ceny za dopravu.
 4. Před odesláním Objednávky bude vždy Zákazníkovi uvedena cena Zboží včetně dopravy, pokud si takový způsob doručení Zboží zvolil.
 5. Prodejce neúčtuje Zákazníkovi žádné náklady vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku.
 6. Zaškrtnutím volby s přáním zasílat reklamní sdělení Zákazník souhlasí, že mohou být Prodejcem Zákazníkovi na jeho mailovou adresu reklamní sdělení zasílána. Tento souhlas, resp. přání, je Zákazník kdykoli oprávněn odvolat.
 7. Každá uzavřená kupní smlouva v Obchodě je Prodejcem archivována v rámci jeho účetní a obchodní evidence. Po uhrazení manipulačních nákladů, může být na vyžádání Zákazníka, jeho kupní smlouva zpřístupněna.
 8. Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v Obchodě jsou obecně popsány v těchto Obchodních a reklamačních podmínkách.
 9. Při objednávání Zboží je Zákazník oprávněn měnit obsah Objednávky, či opravovat chyby učiněné v Objednávce, avšak jen do konečného odeslání Objednávky.

V. Dodání Zboží

Způsob dodání Zboží zvolí Zákazník vždy při vyplňování Objednávky, kde je specifikována i cena a způsob jeho dodání.

VI. Platební podmínky

Platební podmínky si zvolí Zákazník vždy při vyplňování Objednávky, kde je specifikována i cena a způsob platby.

VII. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží (ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na

Spotřebitele)

 1. Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14ti kalendářních dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodejce, a to na jeho mailovou adresu uvedenou v čl.I., odst.2., formou jednostranného právního úkonu (Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je v čl. XIV. těchto Obchodních a reklamačních podmínek, není to však jeho povinností).
 3. Ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle odst.1. tohoto článku (14 kalendářních dnů) je Spotřebitel zároveň povinen zaslat Prodejci předmětné Zboží zpět.
 4. Pokud Spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí Prodejce Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti kalendářních dnů ode dne obdržení vráceného zboží platbu, kterou Spotřebitel zaplatil Prodejci za Zboží, a to bez nákladů na dopravu.
 5. Pro vrácení platby použije Prodejce stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce.
 6. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst.1. tohoto článku, ponese přímé náklady s vracením Zboží.
 7. Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy na Zboží, které již bylo Prodejcem na základě požadavku Spotřebitele jakkoli upraveno (tzv. "na míru").

VIII. Reklamace Zboží

 1. Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, které se na Zboží vyskytly, a to v době 24 měsíců po převzetí Zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový zákazník je oprávněn reklamovat Zboží dle příslušných právních předpisů.
 2. Práva z vad se nevztahují především na vady které:
 1. byly reklamovány po uplynutí doby dle čl.VIII., odst.1.,
 2. mají původ v užívání zboží v rozporu s pokyny pro jeho řádné užívání nebo v rozporu s účelem, pro který je Zboží určeno nebo v rozporu s obvyklým a předpokládaným užitím,
 3. jsou zapříčiněny nedovoleným nebo neodborným zásahem do Zboží,
 4. byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou okolností nemající původ v povaze Zboží.
 1. Při uplatnění práva z vady je Zákazník povinen předložit reklamované Zboží a kopii dokladu o koupi (faktura).
 2. V případě koupě Zboží osobním odběrem u Prodejce, obdrží Zákazník fakturu současně se zakoupeným Zbožím.
 3. Lhůta k uplatnění práva z vad začíná běžet od převzetí Zboží Zákazníkem.
 4. V případě doručení Zboží je Zákazník při převzetí povinen si zásilku se Zbožím prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu Zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevných a uvnitř chybějících částech Zboží, tato poškození a ztráty ihned reklamovat u přepravce.
 5. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí Zákazníkem zjevná, je Zákazník povinen oznámit Prodejci vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.

IX. Nároky z vad

Práva z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit především dle ust. § 2169 OZ. Předchozí věta se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

X. Posouzení reklamace

 1. Reklamované Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktura) zašle Zákazník zpět na adresu Prodejce.
 2. V reklamaci je Zákazník povinen uvést i podrobný popis reklamované vady Zboží.
 3. K reklamaci nesplňující podmínky dle odst.1. a 2. tohoto článku nebude Prodejcem přihlíženo.
 4. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.
 5. Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude Prodejcem přihlíženo.
 6. Po obdržení reklamovaného Zboží, spolu s kopií faktury, posoudí Prodejce reklamované Zboží s ohledem na vady namítané Zákazníkem a rozhodne o uznání nebo zamítnutí reklamace.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím elektronického objednávkového systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených ve formuláři či Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnou a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.
 2. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu, může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.
 3. V případě, že se Zákazník rozhodne dobrovolně poskytnout své osobní údaje Prodejci, bere na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci.
 4. Nakládání s osobními údaji Zákazníka se blíže řídí pravidly umístěnými na adrese https://www.modnistrihy.cz, s nimiž se Zákazník řádně seznámil před odsouhlasením těchto Obchodních a reklamačních podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Vyplněním registračního formuláře Obchodu, vyplněním kteréhokoliv objednávkového formuláře Obchodu a odesláním kterékoliv Objednávky Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s Prodejcem prostřednictvím Obchodu, se vždy zároveň považuje za potvrzení souhlasu Zákazníka s těmito Obchodními a reklamačními podmínkami.
 2. Uzavřená kupní smlouva, stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Prodejcem při objednávání a prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem, s vyloučením kolizních norem českého práva.
 3. Je-li v těchto Obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník a není výslovně uvedeno, že se ustanovení týká výslovně Spotřebitele, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který Spotřebitelem není.
 4. Dojde-li v souvislosti s koupí Zboží prostřednictvím Obchodu ke sporu mezi Prodejcem a Zákazníkem, který je zároveň Spotřebitel, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (www.coi.cz).
 5. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito Obchodními a reklamačními podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst.1. tohoto článku, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný (resp. postavený naroveň písemnému souhlasu) a veškerá ujednání Obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp. postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením Obchodních a reklamačních podmínek touto elektronickou formou.
 6. Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před vlastním učiněním Objednávky Zboží a též před uzavřením smlouvy ke Zboží byly Zákazníkovi ze strany Prodejce poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto Obchodních a reklamačních podmínek, s těmito se předem plně seznámil, a že smlouva ke Zboží je z jeho strany uzavírána poté, co se v dostatečném předstihu seznámil s veškerými ujednáními, informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto Obchodních a reklamačních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.
 7. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen se zněním těchto Obchodních a reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakékoliv výhrady.

XIV. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (pouze pro účely odstoupení Spotřebitele dle čl.VI.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: ...

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy na zboží ..., které jsem obdržel/a dne...

Jméno a příjmení Spotřebitele ...

Adresa Spotřebitele ...

Podpis spotřebitele ...

V ... dne ...